ધો. 10 : બોર્ડ પરીક્ષા મિશન

અત્યાર સુધીનાં તમામ મહા ટેસ્ટ અહીં મળશે

ધો. 10 વિજ્ઞાન મહા ટેસ્ટ - 13/3/2023

ધો. 10 ગુજરાતી મહા ટેસ્ટ - 12/3/2023

ધો. 10 ગણિત મહા ટેસ્ટ - 12/3/2023

ધો. 10 અંગ્રેજી મહા ટેસ્ટ - 11/3/2023

ધો. 10 સામાજિક વિજ્ઞાન મહા ટેસ્ટ - 11/3/2023

ધો. 10 વિજ્ઞાન મહા ટેસ્ટ - 10/3/2023

ધો. 10 અંગ્રેજી મહા ટેસ્ટ - 10/3/2023

ધો. 10 ગણિત મહા ટેસ્ટ - 9/3/2023

ધો. 10 ગુજરાતી મહા ટેસ્ટ - 9/3/2023

ધો. 10 સામાજિક વિજ્ઞાન મહા ટેસ્ટ - 8/3/2023

ધો. 10 વિજ્ઞાન મહા ટેસ્ટ - 8/3/2023

ધો. 10 અંગ્રેજી મહા ટેસ્ટ - 7/3/2023

ધો. 10 ગણિત મહા ટેસ્ટ - 7/3/2023

ધો. 10 ગુજરાતી મહા ટેસ્ટ - 6/3/2023

ધો. 10 સામાજિક વિજ્ઞાન મહા ટેસ્ટ - 6/3/2023

ધો. 10 વિજ્ઞાન મહા ટેસ્ટ - 5/3/2023

ધો. 10 અંગ્રેજી મહા ટેસ્ટ - 5/3/2023

ધો. 10 ગણિત મહા ટેસ્ટ - 4/3/2023

ધો. 10 ગુજરાતી મહા ટેસ્ટ - 4/3/2023

ધો. 10 વિજ્ઞાન મહા ટેસ્ટ - 3/3/2023

ધો. 10 સામાજિક વિજ્ઞાન મહા ટેસ્ટ - 3/3/2023

ધો. 10 અંગ્રેજી મહા ટેસ્ટ - 2/3/2023

ધો. 10 ગણિત મહા ટેસ્ટ - 2/3/2023