ધો. 10 : બોર્ડ પરીક્ષા મિશન

દરેક વિષયના પેપર આગળ તે વિષય પર 80 પ્રશ્નોનો મોક ટેસ્ટ ગોઠવવામાં આવશે

Detail_img_3
Detail_img_4

અત્યાર સુધીનાં તમામ મોક ટેસ્ટ અહીં મળશે

ધો. 10 ગણિત મોક ટેસ્ટ - 16/3/2023

ધો. 10 ગણિત મોક ટેસ્ટ - 15/3/2023

ધો. 10 ગુજરાતી મોક ટેસ્ટ - 13/3/2023