નવોદય પરીક્ષા મિશન

રાજ્યના વિષય નિષ્ણાંત શિક્ષકો દ્વારા બનાવેલ પ્રશ્નોની પ્રેકટીસ કરો

Navoday_Icon_1
Navoday_Icon_2

અત્યાર સુધીનાં તમામ મેગા ટેસ્ટ અહીં મળશે

અત્યાર સુધીનાં તમામ મહા ટેસ્ટ અહીં મળશે

ટીમ ભારદ્વાજ મહા ટેસ્ટ - 21/4/2023

ટીમ ભારદ્વાજ મહા ટેસ્ટ - 20/4/2023

ટીમ ગૌતમ મહા ટેસ્ટ - 19/4/2023

ટીમ અત્રિ મહા ટેસ્ટ - 18/4/2023

ટીમ વશિષ્ઠ મહા ટેસ્ટ - 17/4/2023

ટીમ કશ્યપ મહા ટેસ્ટ - 16/4/2023

ટીમ અગસ્ત્ય મહા ટેસ્ટ - 15/4/2023

ટીમ વિશ્વામિત્ર મહા ટેસ્ટ - 14/4/2023

ટીમ ભારદ્વાજ મહા ટેસ્ટ - 13/4/2023

ટીમ ગૌતમ મહા ટેસ્ટ - 12/4/2023

ટીમ અત્રિ મહા ટેસ્ટ - 11/4/2023

ટીમ વશિષ્ઠ મહા ટેસ્ટ - 10/4/2023

ટીમ કશ્યપ મહા ટેસ્ટ - 9/4/2023

ટીમ અગસ્ત્ય મહા ટેસ્ટ - 8/4/2023

ટીમ વિશ્વામિત્ર મહા ટેસ્ટ - 7/4/2023

ટીમ ભારદ્વાજ મહા ટેસ્ટ - 6/4/2023

ટીમ ગૌતમ મહા ટેસ્ટ - 5/4/2023

ટીમ અત્રિ મહા ટેસ્ટ - 4/4/2023

ટીમ વશિષ્ઠ મહા ટેસ્ટ - 3/4/2023

ટીમ કશ્યપ મહા ટેસ્ટ - 2/4/2023

ટીમ અગસ્ત્ય મહા ટેસ્ટ - 1/4/2023