નવોદય પરીક્ષા મિશન

નવોદય પરીક્ષા ની તૈયારી માટે રાજ્યનાં શ્રેષ્ઠ શિક્ષકો દ્વારા તૈયાર ઉપયોગી શિક્ષણ સામગ્રી

અમદાવાદ

અમરેલી

અરવલ્લી

આણંદ

કચ્છ

ખેડા

ગાંધીનગર

ગીર સોમનાથ

છોટા ઉદેપુર

જામનગર

જુનાગઢ

ડાંગ

તાપી

દાહોદ

દ્વારકા

નર્મદા

નવસારી

પંચમહાલ

પાટણ

પોરબંદર

બનાસકાંઠા

બોટાદ

ભરૂચ

ભાવનગર

મહીસાગર

મહેસાણા

મોરબી

રાજકોટ

વડોદરા

વલસાડ

સાબરકાંઠા

સુરત

સુરેન્દ્રનગર